Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc không chỉ để tạo ra tác phẩm mà còn nằm ở khía cạnh bảo quản gần như nguyên vẹn của khối gỗ hạn chế sự hao hụt trong quá trình gia công.

140cm x 81cm, cao 75cm

gỗ Hương & chân Inox

hết hàng
(call)
DTBLV03
Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc không chỉ để tạo ra tác phẩm mà còn nằm ở khía cạnh bảo quản gần như nguyên vẹn của khối gỗ hạn chế sự hao hụt trong quá trình gia công.

Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc không chỉ để tạo ra tác phẩm mà còn nằm ở khía cạnh bảo quản gần như nguyên vẹn của khối gỗ hạn chế sự hao hụt trong quá trình gia công.

Bàn làm việc DTBLV03. Kích thước: 140cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Hương & chân Inox.

Bàn làm việc DTBLV03. Kích thước: 140cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Hương & chân Inox.

Bàn làm việc DTBLV03 - Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc kh... - Hình 3
Bàn làm việc DTBLV03 - Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc kh... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc không chỉ để tạo ra tác phẩm mà còn nằm ở khía cạnh bảo quản gần như nguyên vẹn của khối gỗ hạn chế sự hao hụt trong quá trình gia công. Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc không chỉ để tạo ra tác phẩm mà còn nằm ở khía cạnh bảo quản gần như nguyên vẹn của khối gỗ hạn chế sự hao hụt trong quá trình gia công.
  • Bàn làm việc DTBLV03. Kích thước: 140cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Hương & chân Inox. Bàn làm việc DTBLV03. Kích thước: 140cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Hương & chân Inox.
  • Bàn làm việc DTBLV03 - Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc kh... - Hình 3
  • Bàn làm việc DTBLV03 - Chiếc bàn được hình thành từ vẽ đẹp và sự quí hiếm hữu hạn của chất liệu gỗ tự nhiên, đó là một sự tunhs toán có chủ đích mà nhà thiết kế đã cân nhắc kh... - Hình 4