Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để phục vụ và thực thi các thiết kế theo yêu cầu.

176cm x 81cm, cao 75cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTBAA02
Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để phục vụ và thực thi các thiết kế theo yêu cầu.

Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để phục vụ và thực thi các thiết kế theo yêu cầu.

Bộ bàn ăn DTBAA02 - Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để ph... - Hình 5
Bộ bàn ăn DTBAA02. Kích thước: 176cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bộ bàn ăn DTBAA02. Kích thước: 176cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bộ bàn ăn DTBAA02 - Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để ph... - Hình 6
Bộ bàn ăn DTBAA02 - Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để ph... - Hình 3
Bộ bàn ăn DTBAA02 - Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để ph... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để phục vụ và thực thi các thiết kế theo yêu cầu. Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để phục vụ và thực thi các thiết kế theo yêu cầu.
  • Bộ bàn ăn DTBAA02. Kích thước: 176cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Bộ bàn ăn DTBAA02. Kích thước: 176cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Bộ bàn ăn DTBAA02 - Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để ph... - Hình 3
  • Bộ bàn ăn DTBAA02 - Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để ph... - Hình 4
  • Bộ bàn ăn DTBAA02 - Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để ph... - Hình 5
  • Bộ bàn ăn DTBAA02 - Bộ bàn là một đơn đặt hàng từ một nữ gia chủ rất tinh tế và đam mê gỗ, đây cũng là một tác phẩm riêng biệt mà Đồng Tâm thực hiện theo đơn đặt hàng để ph... - Hình 6