Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian.

50cm x 50cm, cao 45cm

gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương

hết hàng
(call)
DTDGX05
Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian.

Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian.

Đôn gỗ xưa DTDGX05. Kích thước: 50cm x 50cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương.

Đôn gỗ xưa DTDGX05. Kích thước: 50cm x 50cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương.

Đôn gỗ xưa DTDGX05 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian. 50cm ... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGX05 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian. 50cm ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian. Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX05. Kích thước: 50cm x 50cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương. Đôn gỗ xưa DTDGX05. Kích thước: 50cm x 50cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX05 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian. 50cm ... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGX05 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Hương là một tác phẩm phối ngẫu chất liệu trong nghệ thuật sáng tạo sản phẩm dùng trang trí không gian. 50cm ... - Hình 4